Disclaimer -

Rev Ops Partners B.V.

Aansprakelijkheid

Selectiebeleid professionals website

Links verwijzend naar website RevOps

Ons gebruik van cookies

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Rev Ops Partners B.V. en de daarin opgenomen gegevens, kan Rev Ops Partners B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.


Rev Ops Partners B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Rev Ops Partners B.V..


Rev Ops Partners B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Rev Ops Partners B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Rev Ops Partners B.V. probeert een gedegen selectiebeleid te voeren met betrekking tot het toelaten van professionals op de website. Toch garandeert noch ondersteunt Rev Ops Partners B.V. de levering en/of kwaliteit van enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering op de site of in een uitgegeven offerte. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Rev Ops Partners B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Op deze site treft je een aantal links aan naar andere websites, waaronder de Rev Ops Facebook en Instagram. Rev Ops Partners B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens